ZGŁOSZENIA - KONGRES MOW

JUBILEUSZOWY XV KONGRES
GONIĄDZ 16-19 WRZEŚNIA 2024
KADRY ZARZADZAJACEJ MOW
Przejdź do treści
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
  • Koszt Kongresu wynosi  675  zł od osoby, zgłoszenia do 1 września,  775 zł zgłoszenia od 1 września.
  • Są to koszty noclegów,  wyżywienia, spotkania integracyjnego z atrakcjami,  kolacji,  przerw kawowych; wynajęcia na wyłączność centrum konferencyjnego, honorariów wykładowców.
  • Zaznaczam, iż koszt Kongresu można rozliczyć ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
  • Są to wstępne zgłoszenia. Można  w okresie późniejszym zmienić osoby przyjeżdżające na Kongres
  • OPŁATY  po zakończeniu Kongresu na podstawie faktury z odroczonem terminem płatności 7 dni.
  • Braki pokoi jednoosobowych !  W tym okresie część  budynku jest zamknięta, co powoduje organiczoną liczbę miejsc
  • OD 1 LIPCA NIE MA JUŻ POKOI W BŁÓWNYM BUDYNKU, DOSTĘPNE SĄ PENSJONATY, W TYM POKOJE 1 OSOBOWE. W PRZYPADKU ZWOLNIENIA SIĘ POKOI W BARTLOWIŹNIE BĘDZIEMY UMIESZCZAĆ TAM OSOBY WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ

 

ZGŁOSZENIA
  • Proszę kliknąć na link obok i wypełnić FORMULARZ GOOGLE ze zgłoszeniem. LINK DO ZGŁOSZEŃ
  • Przy zgłoszeniach za pomocą FORMULARZA  zalecana przeglądarka GOOGLE.
  • Wyślemy potwierdzenie rezerwacji na wskazany email.


 

Klauzula informacyjna
Przyjmuję do wiadomości, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 37 19-110 Goniądz reprezentowane przez Dyrektora
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. Pana/Pani zgody w celu organizacji  XI Ogólnopolskiego Kongresu Kadry Zarządzającej MOW oraz publikacji zdjęć/wideo w mediach: Telewizji, Internecie, Prasie.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Podanie danych osobowych zawartych formularzu zgłoszenia uczestnika XI Ogólnopolskiego Kongresu Kadry Zarządzającej MOW jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w kongresie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w kongresie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolna.
 

Wróć do spisu treści